Avís legal

1. Protecció de dades personals

1.1. Responsable del tractament

Titular: Miquel Àngel Benavides Almela
Denominació: Notaria Benavides
NIF: 05259459A
Adreça: Carrer Sala Boadella 3, 2a Planta (Castellar del Vallès, Barcelona | 08211)
Correu electrònic: info@benavidesnotaria.es
En compliment del que disposa el REGLAMENT UE 2016/679 GENERAL DE PROTECCIÓ DE DADES (RGPD) i la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic (LSSI), us informem de que totes les dades personals que ens faciliteu a través d’aquest lloc web, passaran a formar part d’un fitxer titularitat de Notaria Benavides amb la finalitat de prestar el servei sol·licitat.

1.1. Responsable del tractament

Les dades personals que ens remeti a través dels formularis d’aquest lloc web només s’utilitzaran per a les finalitats següents:

Gestió de la consulta;

Enviament d’informació, per via electrònica o no electrònica, relacionada amb la consulta i els serveis de la notaria;
Servei datenció a lusuari, resolució de dubtes, presentació de queixes o suggeriments.
Les dades personals proporcionades es conservaran mentre no se sol·licite la supressió per l’interessat.

1.3. Legitimació del tractament

La base legal per al tractament de les dades és la legitimació per consentiment de linteressat per a la finalitat principal datenció de la consulta que ens remeti lusuari.

1.4. Destinataris de cessions o transferències

Només en el cas que rebem l’encàrrec de l’usuari per a la tramitació a través dels nostres serveis, les vostres dades podran ser comunicades a entitats de gestió a les quals encomanem la tramitació dels documents notarials davant les Administracions Públiques.

1.5. Drets de les persones interessades

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si a Notaria Benavides es tracten dades personals que li concerneixin, o no.

D’altra banda, qualsevol interessat podrà sol·licitar l’exercici dels següents drets davant de Notaria Benavides personalment o per escrit a l’adreça postal o correu electrònic de l’encapçalament, prèvia verificació de la seva identitat:

Dret d’accés: permet a l’interessat conèixer i obtenir informació sobre les vostres dades de caràcter personal sotmeses a tractament.
Dret de rectificació o supressió: permet corregir errors, modificar les dades que resultin ser inexactes o incompletes i garantir la certesa de la informació objecte del tractament.
Dret de cancel·lació: permet que se suprimeixin les dades que resultin ser inadequades o excessives.
Dret d’oposició: dret de l’interessat que no es dugui a terme el tractament de les vostres dades de caràcter personal o s’hi cessi.
Limitació del tractament: comporta el marcatge de les dades personals conservades, amb la finalitat de limitar-ne el futur tractament.
Portabilitat de les dades: facilitació de les dades objecte de tractament a linteressat, a fi que aquest pugui transmetre-les a un altre responsable, sense impediments.
Dret a no ser objecte de decisions individuals automatitzades (inclosa l’elaboració de perfils): dret a no ser objecte d’una decisió basada en el tractament automatitzat que produeixi efectes o afecti significativament.
Linteressat pot, en qualsevol moment, revocar el consentiment prèviament atorgat. En cas que revoqueu el consentiment per emmagatzemar i processar les vostres dades, Notaria Benavides no us podrà proporcionar determinats serveis.

En cas de desatenció d’algun dels drets esmentats, l’interessat podrà interposar la reclamació de tutela corresponent davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.

La conservació de les dades queda subjecta al termini de prescripció de les diferents obligacions legals. En cap cas no es contempla per part de Notaria Benavides la presa de decisions automatitzades per a l’elaboració de perfils o la transferència internacional a tercers països.

Notaria Benavides es compromet al compliment de la seva obligació de secret de les dades de caràcter personal i del seu deure de tractar-les amb confidencialitat, i adoptarà, a aquests efectes, les mesures necessàries per evitar-ne l’alteració, la pèrdua, el tractament o l’accés no autoritzat.

2. Exclusió de garanties i responsabilitat

El titular del lloc web no es fa responsable dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que puguin ocasionar. A títol enunciatiu: errors o omissions en continguts, manca de disponibilitat del portal o transmissió de virus o programes maliciosos. Tampoc per efectes lesius en els continguts i malgrat haver adoptat totes les mesures tecnològiques necessàries per evitar-ho.

3. Enllaços

Aquest lloc web pot disposar denllaços o hipervincles cap a altres llocs dInternet. S’informa que aquest titular no exercirà cap tipus de control sobre aquests llocs i continguts. En cap cas el titular de la present web assumirà cap responsabilitat per continguts enllaçats a un lloc web extern. Tampoc no garantirà disponibilitat tècnica, qualitat, fiabilitat, exactitud, amplitud, veracitat, validesa i legalitat de qualsevol material o informació en cap hipervincle. La inclusió d‟aquestes connexions externes no implicarà cap tipus d‟associació, fusió o participació amb les entitats connectades. El titular del present lloc web aconsella la lectura dels avisos legals específics de cada lloc web al qual accedeixi.

Les dades personals facilitades al titular del lloc web seran incorporades a un fitxer automatitzat de la seva titularitat ubicat al domicili social i degudament notificat a l’Agència de Protecció de Dades.

Qualsevol tercer que hagi lliurat dades de caràcter personal al titular del lloc web té dret d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició respecte de les vostres dades personals. Aquests drets es poden exercir mitjançant un escrit dirigit al domicili social del titular o correu electrònic enviat a info@benavidesnotaria.es.

El titular del lloc web es compromet a complir l’obligació de secret establerta a la legislació aplicable, respecte de les dades contingudes al seu fitxer.

En cas que el titular del lloc web estableixi unes condicions particulars en matèria de protecció de dades per a un servei concret, aquestes tindran preferència en el cas de conflicte entre aquestes i la present Política de Protecció de Dades.

El titular del lloc web es reserva el dret de modificar la vostra Política de Protecció de Dades d’acord amb la legislació aplicable en cada moment. Qualsevol modificació de la Política de Protecció de Dades serà publicada a la present Web accessible per qualsevol persona.

4. Propietat intel·lectual

Els continguts i elements gràfics que formen part del lloc web són de titularitat exclusiva de Notaria Benavides. Així mateix, els continguts del lloc web són objecte de propietat intel·lectual. Qualsevol ús o reproducció d‟aquests continguts per part de tercers no autoritzats està estrictament prohibit. En cas de voler-ne fer ús s’han de fer seguint les previsions de la normativa sobre propietat intel·lectual.

Si es vol utilitzar legítimament algun contingut s’haurà de sol·licitar el consentiment degut mitjançant enviament de correu electrònic a: info@benavidesnotaria.es